Start

Odwiedziny

Odsłon : 2318701
Aktualności
Oferta pracy
PDF Drukuj Email

Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Jana Styki 18, 35-006 Rzeszów, Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach, Myczkowce 10 A, 38-623 Uherce Mineralne poszukuje personelu do pracy w ramach rozpoczynającego się projektu nr RPPK.08.03.00-18-0086/17-00 pt. „Domowe Usługi Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Zatrudnimy od 1 lipca 2018 do pracy na terenie powiatu leskiego:

- 5 opiekunów środowiskowych,

- 1 rehabilitanta,

- 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON).

Szczegóły w załącznikach.

Termin składania aplikacji: do 18 czerwca 2018 r.

Załączniki:

Nabory pracowników Caritas DUO – AOON.

Nabory pracowników Caritas DUO – rehabilitant.

Nabory pracowników Caritas DUO – opiekun.

 
Domowe Usługi Opiekuńcze
PDF Drukuj Email

Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. J. Styki 21, 35-006 Rzeszów zaprasza osoby niesamodzielne do udziału w projekcie pod nazwą „Domowe Usługi Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim”.

Projekt obejmuje zróżnicowane i zindywidualizowane wsparcie, świadczone w miejscu zamieszkania uczestników projektu.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 25 dorosłych osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie 20 opiekunów faktycznych, poprzez rozwój środowiskowych form pomocy na terenie powiatu leskiego, poprzez:

● wsparcie 25 osób niesamodzielnych mobilnymi usługami opiekuńczymi i asystenckimi,

● wsparcie 20 opiekunów faktycznych usługami psychologicznymi i prawnymi,

● wsparcie 20 opiekunów faktycznych w opiece nad 25 osobami niesamodzielnymi, poprzez świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich w miejscu zamieszkania,

● aktywizację 25 osób niesamodzielnych w zakresie sprawności fizycznej i społecznej,

● podniesienie poziomu wiedzy 20 opiekunów faktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Biuro projektu znajduje się w Ośrodku Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym w Myczkowcach:  Myczkowce 10A, 38-623 Uherce Mineralne. Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Telefon kontaktowy: 13 46 183 70 w. 37.

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zgłoszenia należy przedłożyć do 25 czerwca 2018 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny, z zastrzeżeniem zastosowania częściowej odpłatności w przypadku Uczestników Projektu, których dochód przekracza 150 % kryterium dochodowego pomocy społecznej. Odpłatność za mobilne usługi opiekuńcze i/lub asystenckie wynosi 1,5 zł/h, oraz 3 zł/h za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Formularze zgłoszeniowe do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny - osoba niesamodzielna

Ocena czynnościowa i socjalno - środowiskowa

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 
Konferencja Biblijna
PDF Drukuj Email

17 maja 2010 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Caritas w Myczkowcach z inicjatywy ks. Dyrektora Bogdana Janika został otwarty Ogród Biblijny. Tego też dnia odbyła się Konferencja Biblijna. Tradycją ośrodka stało się coroczne organizowanie konferencji poświęconych tematyce biblijnej. Znani prelegenci przybliżają licznie zgromadzonym słuchaczom ciekawe zagadnienia poszerzające znajomość Pisma Świętego. Z roku na rok konferencje cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

W sobotę 12 maja 2018 r. odbyła się Konferencja Biblijna będąca kontynuacją cyklu „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”. W auli naszego OWR Caritas zgromadziło się około 200 osób. Zaproszonych gości serdecznie powitał i w klimat konferencji wprowadził ks. Bogdan Janik – gospodarz Ośrodka oraz Jerzy Sołtys Przewodniczący Zarządu Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie.

bib

Pierwszy wykład – „Tradycja ustna i jej spisanie” – wygłosił ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek - UPJPII w Krakowie. Następny wykład – „Znaczenie i symbolika gór w Piśmie świętym” – zaprezentował doc. ThDr. PhDr. Daniel Slivka, - PhD. PU v Prešove, Słowacja. Kolejny wykład – „Instrumenty muzyczne w Starym Testamencie, Nevel” – opracował i przedłożył słuchaczom ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski – Uniwersytet Rzeszowski. Czwarty wykład – „Rośliny w Biblii” – przedstawiła dr hab. Zofia Włodarczyk - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Biotechnologii i Ogrodnictwa. Piąty wykład – „Czwarty kielich. Zrozumieć Ostatnią Wieczerzę” – wygłosił ks. dr Adam Kubiś – Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ostatni temat – „Pierwszeństwo Piotra w gronie Dwunastu” – omówił ks. dr hab. Jacenty Mastej – Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Treści wszystkich wygłoszonych podczas tegorocznej Konferencji Biblijnej wykładów ukarzą się, jak co roku, w roczniku LUMEN BIBLIAE.

Po smacznym obiedzie i krótkiej przerwie wszyscy uczestnicy konferencji udali się na zwiedzanie Ogrodu Biblijnego, gdzie rolę przewodnika pełniła jego projektantka pani dr hab. Zofia Włodarczyk.

Konferencja zakończyła się uroczystą Mszą św., której przewodniczył ks. dr hab. Janusz Mierzwa, a homilię wygłosił ks. prof. Tomasz Jelonek. Kaznodzieja zachęcał między innymi do ciągłego poszerzania znajomości Pisma świętego oraz do karmienia się i życia Słowem Bożym.

 
Droga Krzyżowa Służb Mundurowych
PDF Drukuj Email

W dniu 23 marca 2018 r. odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla służb mundurowych województwa podkarpackiego.

To już ósmy rok, kiedy w piątek przed Niedzielą Palmową gromadzą się przedstawiciele służb mundurowych wraz z kapelanami oraz władze samorządowe okolicznych gmin i powiatów. Głównym organizatorem tegorocznego nabożeństwa byli: PTTK oraz Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Karpaty. Tegoroczne rozważania Drogi Krzyżowej przygotował ks. Piotr Bartnik – duszpasterz przewodników i proboszcz parafii Górzanka.

dr_1

Oprócz przewodników w Drodze Krzyżowej wzięli udział przedstawiciele Straży Granicznej, Policji, Izby Administracji Skarbowej, Służby Więziennej, Wojska Polskiego, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Inspekcji Transportu Drogowego, Związku Harcerstwa Polskiego, Regionalnych Lasów Państwowych, Koła Łowieckie, pracownicy BdPN oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Nabożeństwo rozpoczęło się przed wejściem do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Zwierzyniu. Stacjami Drogi Krzyżowej były kapliczki zbudowane wzdłuż drogi prowadzącej do źródełka, gdzie znajduje się grota Matki Bożej. Przy kolejnych stacjach rozważaniom wielkopostnym przewodniczyli przedstawiciele poszczególnych służb, którzy kolejno nieśli na swych ramionach krzyż. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej wszyscy zgromadzili się w kaplicy Królowej Matki Pięknej Miłości w Ośrodku Caritas w Myczkowcach, gdzie odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa Jana Wątroby – ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, ofiarowana w intencji służb mundurowych, ich rodzin oraz pozostałych uczestników. Współkoncelebransami byli kapelani poszczególnych formacji, biorących udział w Drodze Krzyżowej.

Po zakończeniu uroczystej Mszy św. zgromadzeni udali się na smaczny posiłek przygotowany przez panie pracujące w kuchni Ośrodka Caritas.

 
Rekolekcje Parafialnych Zespołów Caritas
PDF Drukuj Email

„Święty Józef żył w bliskości Chrystusa i był posłuszny natchnieniom Ducha Świętego”.

W dniach 23–25 lutego oraz 2-4 marca br. w Ośrodku Caritas w Myczkowcach odbywały się wielkopostne rekolekcje dla członków Parafialnych Zespołów Caritas, które prowadził ks. prałat dr Ireneusz Folcik. W tych duchowych ćwiczeniach wzięło udział łącznie 392 osób z 25 dekanatów diecezji. Konferencje i homilie dotyczyły charytatywnej działalności Kościoła i były oparte na bogactwie życia św. Józefa, jak również nawiązywały do roku duszpasterskiego, który przeżywamy pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

zes_1

zes_11

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 32