Start Projekty UE Domowe Usługi Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim
Domowe Usługi Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim
PDF Drukuj Email

duo1_1

Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. J. Styki 21, 35-006 Rzeszów zaprasza osoby niesamodzielne do udziału w projekcie pod nazwą „Domowe Usługi Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim”.

Projekt obejmuje zróżnicowane i zindywidualizowane wsparcie, świadczone w miejscu zamieszkania uczestników projektu.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 25 dorosłych osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie 20 opiekunów faktycznych, poprzez rozwój środowiskowych form pomocy na terenie powiatu leskiego, poprzez:

● wsparcie 25 osób niesamodzielnych mobilnymi usługami opiekuńczymi i asystenckimi,

● wsparcie 20 opiekunów faktycznych usługami psychologicznymi i prawnymi,

● wsparcie 20 opiekunów faktycznych w opiece nad 25 osobami niesamodzielnymi, poprzez świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich w miejscu zamieszkania,

● aktywizację 25 osób niesamodzielnych w zakresie sprawności fizycznej i społecznej,

● podniesienie poziomu wiedzy 20 opiekunów faktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Biuro projektu znajduje się w Ośrodku Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym w Myczkowcach:  Myczkowce 10A, 38-623 Uherce Mineralne. Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Telefon kontaktowy: 13 46 183 70 w. 37.

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny, z zastrzeżeniem zastosowania częściowej odpłatności w przypadku Uczestników Projektu, których dochód przekracza 150 % kryterium dochodowego pomocy społecznej. Odpłatność za mobilne usługi opiekuńcze i/lub asystenckie wynosi 1,5 zł/h, oraz 3 zł/h za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Formularze zgłoszeniowe do pobrania:

Formularz rekrutacyjny - osoba niesamodzielna - pobierz

Formularz rekrutacyjny - opiekun faktyczny - pobierz

Ocena czynnościowa i socjalno - środowiskowa - pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie